Home
Contact
Nieuws
 

 
FAMILIE KNOTTNERUS

STICHTING

WAPEN

GESCHIEDENIS

HISTORISCHE PLAATSEN

BEKENDE KNOTTEN

GENEALOGIE

REÜNIES

KNOTTEKISTJE

SURFTIPS

Genealogie

 

Hier kunt u inloggen voor de genealogie gegevens en familieberichten.

Deze pagina's zijn alleen toegankelijk voor familieleden.

 

Voor de aanvraag van login gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) en voor overige vragen

kunt u contact met ons opnemen via e-mail: stichting@knottnerus.org

 


Genealogie

 

Onze site wordt regelmatig geraadpleegd. Dat merk je o.a. aan het aantal verzoeken om inlichtingen. Dikwijls gaat dat om verloren bekenden, maar ook komt het voor dat iemand een vraag stelt over een naamgenoot uit het verleden.

 

Ik heb al eens gemeld dat een Amerikaanse contact zocht omdat zij gerelateerd was aan een Knottnerus. Dit bleek te gaan om de achterkleindochter van Johan Knöttner. Een ander voorbeeld, ook uit Amerika, een kleindochter van Remetius Thoden, de boerenzoon uit Rysum, Oost-Friesland, die in 1887 met zijn gezin naar Iowa emigreerde. Mensen die zoeken hebben meestal ook wel iets te bieden en zo heb ik weer aanvullende gegevens gevonden uit deze familietak.

 

Ik ben nu bezig een genealogie te maken zonder de namen van nog levende personen daarin vermeld zodat deze zo op de site kan worden geplaatst (wet op de privacy) en dan voor iedereen openbaar is. Moeilijker is mijn wens ditzelfde te doen maar dan in de Engelse taal, want dat is voor die lezers aan de overkant van de oceaan veel makelijker en duidelijker.

 

Dit jaar heb ik met name gebruikt om de gaatjes, die hier en daar in de genealogie nog voorkwamen, te vullen. Ook nu is hij nog niet 100 % compleet en kom ik in de USA zo rond 1900 nog een aantal namen tegen die ik niet weet te plaatsen. Dit is o.a. Ned Knottnerus, geboren ca 1890 in Kentuckey, getrouwd met Cherry Braun geboren ca 1892 in Missouri; of Delia Knottnerus, geboren ca 1868 in Illinois en in 1880 werkzaam als dienster bij de familie Winkelmann-Knottnerus in Iowa.

 

Ik probeer nu te achterhalen of Delia b.v. een voorkind is van de vrouw des huizes, Cristina Winkelmann-Knottnerus. Op deze manier zou voor haar toch gezorgd worden, terwijl haar herkomst voor de volkstellers in 1880 (en de omgeving) niet bekend hoefde te zijn.

 

Ik heb al een paar jaar beloofd dat er een nieuw boek uit gaat komen. Dat gaat ook gebeuren. Ik ben inmiddels bezig met het correctie werk en dan is het klaar. Dus begin volgend jaar kan het op bestelling geleverd worden.

 

Voor de rekenaars nu nog de statistieken:

Op 16 december 2013 heb ik in totaal 2.740 personen in mijn file. Hiervan dragen 871 (=zijn geboren met) de naam Knottnerus, Knöttner, Knotnerus, Knottnerus-Meijer of Knotnerus Bruins.

Van de totale file zijn 702 personen in leven en van deze levende personen dragen in totaal 340 de naam Knottnerus(287), Knotnerus(36), Knotnerus Bruins(3) of Knottnerus-Meyer(14). Van de 340 levenden Knottneri wonen er 221 in Nederland, 92 in de USA/Canada en 20 in Duitsland. Verder wonen nog een zevental in andere Europese landen zoals het UK, Oostenrijk, Turkije, etc.

 

De oudste (levende) Knottnerus is geboren in 1917. In totaal zijn er vijf personen met de naam Knot(t)nerus die de ouder zijn dan 90 jaar, hiervan wonen er twee in de USA, de andere drie in Nederland. De mutaties staan elders vermeld in de “Burgerlijke Stand”. Dit jaar zijn slechts enkele geboorten, één huwelijk en één overlijden bij ons bekend. Weet u echter iets dat daar had behoren te staan maar niet is verwoord, mail of schrijf me dat zo spoedig mogelijk. Het wordt dan volgend jaar alsnog opgenomen.

 

Nico M. Knottnerus, Zeist

december 2013

 


 

1. Genealogieboek


We hebben een vernieuwd genealogieboek uitgebracht. Het betreft een gebonden versie met een harde kaft. Een aanwinst in elke Knottnerus boekenkast.

 

 

Heeft u interesse in dit unieke exemplaar, dan kunt u dit boek bestellen bij het bestuur. Stuur een e-mail naar stchting@knottnerus.org of naar onze secretaris maartjeknottnerus@hotmail.com onder vermelding van naam en adres. Voor € 29,- wordt het boek bij u thuis bezorgd. Dit bedrag maakt u over naar rekeningnummer NL61ABNA0476909856 t.n.v stichting Familie Knottnerus. Graag o.v.v. uw naam en adres gegevens.


2. Genealogie online

Op de website kunt u de genealogie bekijken. Deze proberen we zo actueel mogelijk te laten zijn. Om de privacy gevoelige informatie te beschermen, hebt u een inlogcode nodig. Deze kunt u aanvragen bij het bestuur. Stuur een mailtje met uw gegevens naar het bestuur. Een briefje of telefoontje mag ook.


december 2012

Wie kent deze jonge vrouw met de naam Titia Knottnerus?
 


Deze foto van Titia Knottnerus kreeg ik van iemand uit Zeist. Toen ik vroeg welke Titia het wel kon wezen, wist hij dat ook niet. Hij had hem aangetroffen bij oude foto's in hun familie.


Het kan mijns inziens een dochter zijn van Ubbo, van Edzard of van Ivo Gaukes. Van Hillrich lijkt onwaarschijnlijk, omdat deze getrouwd was met Schlüter. Alle vier de nichtjes zijn rond 1865 geboren.

 

Weet u meer over deze vrouw, laat het ons weten!

 

Nico, Zeist

 


januari 2010

De Nederlandse Familienamenbank

 

Door Nico Knottnerus, Commissie genealogie, Zeist

 

Via internet is het aantal dragers van de familienaam en de verspreiding daarvan over Nederland eenvoudig na te gaan. In de toelichting van de Nederlandse Familienamenbank wordt aangegeven dat er op het moment van telling (september 2007) 314.00 verschillende familienamen in Nederland voorkomen.

 

In 2007 waren er in totaal in Nederland 218 personen met de naam Knot(t)nerus (Bruins) ingeschreven bij Gemeentelijke Basisadministratie. Ter vergelijking waren dat er in 1947 (volkstelling) 131 personen. In deze periode zijn de meeste families met 50-70 % uitgebreid. Ook het aantal familienamen is toegenomen. De totale bevolking nam toe van 9,5 naar 16 miljoen inwoners van Nederland.

 

 

NAAM

2012

2007

1947

 

Knottnerus

181

174

101

Knotnerus

39

39

29

Knotnerus Bruins

3

5

1

TOTAAL

223

218

131

 

 

We hebben op dit moment 434 gemeenten in Nederland.  Hieronder volgt een opsomming van de gemeenten waar 5 op meer familieleden wonen met de naam Knot(t)nerus.

 

 

GEMEENTE

KNOTTNERUS

KNOTNERUS

 

Amsterdam

22

7

Den Haag

8

 

Almere

6

 

Scheemda

6

 

Zeist

6

 

Zwolle

6

 

Groningen

5

 

Menterwolde

5

 

 

Bron: http://www.meertens.knaw.nl/nfb/

 

De Nederlandse Familienamen bank is tot stand gekomen door samenwerking van het Meertens instituut en de Universiteit van Utrecht.

  

Zeist, 8 januari 2010

Nico M. Knottnerus

 


 

december 2009

Op zoek naar Knottnerus’sen in het buitenland

 

Door Nico Knottnerus, Commissie genealogie, Zeist

 

Dit jaar zijn er weer vele Knottnerus’sen gelokaliseerd. In Nederland zijn we 15 jaar geleden bezig geweest met een update van de genealogie die mevr. Cootje Blomhert-Knottnerus voor het laatst in 1979 had samengesteld. Dat is een uitgave geworden die weer in brede kring is verspreid. Sinds die tijd worden geboortes, huwelijken en overlijden zo goed mogelijk bijgehouden.

 

Wij verzoeken hiervoor allen, die in hun directe kring zulke feiten meemaken, dit aan ons te melden. Om toch redelijk zeker te zijn dat we alles hebben, heb ik vorig jaar, meestal via e-mail, een enquęte

rondgezonden en deze ingevuld weer terug ontvangen.

 

Ik schreef al in eerdere jaren dat internet ook een geweldig medium is om gegevens van stambomen te verkrijgen. Steeds meer gegevens van burgerlijk stand en ook kerkelijk doop, trouw en begraven registers zijn gedigitaliseerd en op internet in te zien. Om privacy redenen zijn overlijdensgegevens pas na 50 jaar in te zien, huwelijksgegevens na 75 jaar en geboortegegevens na 100 jaar. Dit is trouwens niet anders dan bij fysieke bezoeken aan de archieven.

 

Voor het opsporen van gegevens van Knottnerus’sen in het buitenland ben je bijna helemaal aangewezen op internet. Archiefbezoek is dan erg kostbaar en tijdrovend. Bovendien weet je niet zeker of je daar vindt wat je zoekt.

 

Via speciale genealogische internetsites kom je een heleboel personen tegen. Velen komen al in je bestanden voor, maar een enkele is dan nog onbekend voor je. Soms wordt een geboortejaar gegeven, soms een exacte datum, een woonplaats in een bepaald jaar, een gezinsverband met de aanduiding man, vrouw of kind, en dan begint de puzzel. Ik zie het speurwerk als een tijdverdrijf, zoals patience spelen of sudoku.

 

Dit voorjaar kreeg ik enkele uitnodigingen om deel te nemen aan “Facebook”, hetgeen ik na enige aarzeling ook gedaan heb. Op deze internetsite, een vriendensite, kwam ik ruim 60 Knottnerus’sen tegen. Vele jongeren die al in het bestand voorkwamen, Europese en Amerikaanse jongeren uit de Friese of de Groningse tak. Maar een 15-tal was nieuw. Dit bleken nakomelingen te zijn van Rudolph Remetius K. te zijn, een emigrant uit Oost-Friesland die in 1887 met zijn gezin naar de US is geëmigreerd.

 

Zeist, 10 december 2009

Nico M. Knottnerus

 


 

maart 2009

Predikanten in de familie

 

Door Nico Knottnerus, Commissie genealogie, Zeist

 

Dat onze familie met zoveel predikanten een godvruchtig volkje is, is duidelijk. Maar niet allen de Friese tak leeft met de Bijbel.

 

In de “Bijbel, bevattende al de Canonijke Boeken des Oude en Nieuwe Testaments”,  uitgave Arnhem 1864, JW & CF Swaan, staat een lijst met namen van voorintekenaars.

 

In deze lijst komen (alfabetisch) voor:

C. O. Knottnerus                      Nieuw Scheemda

Ds Jan Boer Knottnerus            Vriezenveen

K.O. Knottnerus                       Oostwolderpolder

O.S. Knottnerus                       Oostwold

S.O. Knottnerus                       Oostwold

  

Dit kunnen zijn:

Otto Samuels K, landbouwer te Oostwold, 1779 – 1866

En zijn vier zonen:

Samuel Ottes K, landbouwer te Oostwold, 1804 – 1895

Klaas Ottes K, landbouwer te Oostwold, 1822 – 1902

Jan Boer K, predikant o.a. Vriezenveen, 1826 – 1864

Cornelius Ottes, landbouwer te Nieuw-Scheemda, 1828 – 1898

 

Mogelijk is O.S. K. niet de vader van de 4 jongens maar de zoon van de hierboven genoemde

Samuel Ottes:

Otto Samuels, landbouwer te Oostwold, 1830 – 1905

 

Deze laatste is mijn overgrootvader.

 

Zeist, 25 maart 2009

Nico M. Knottnerus

 


 

december 2008

Actualiseren van ons familiebestand

 

Door Nico Knottnerus, Commissie genealogie, Zeist

 

Dit voorjaar heb ik met velen per e-mail/brief/telefoon contact gehad over het actualiseren van ons familiebestand. Hartelijk dank voor de enorme medewerking die ik heb gekregen. Ook hartelijk dank voor de aanmoedigende woorden die dikwijls waren toegevoegd. Alle informatie is weer zo goed mogelijk verwerkt.

 

Ook dit jaar zijn weer een aantal familieverbanden in de USA gevonden. Op internet of in een elektronische krant wordt af en toe een overlijdensadvertentie of een “in memoriam” geplaatst van één of ander familielid aldaar. Daarin staat dan behalve een korte levensbeschrijving van de overledene ook dikwijls een aantal gegevens over ouders en kinderen. Dit helpt om personen, die je soms eerder gevonden hebt, te plaatsen. Hoewel er nog veel te ontdekken is, lukt het zo wel om iedere keer weer een

stapje verder te komen.

 

Na de actualisering is de aandacht nu gericht geweest op het plaatsen van de genealogie op de website. De voorbereiding van een gedrukte uitvoering is daarom wat blijven liggen. Maar van uitstel hoeft geen afstel te komen.

 

Op dit moment heb ik 831 personen met de naam Knöttner, Knotnerus, Knottnerus, Knotnerus Bruins of Knottnerus-Meyer in het genealogiebestand. Hiervan leven er op dit moment 322. De oudste is van 1911, de jongste nog maar enkele maanden oud.

 

Mogelijk dat nog een aantal ontbreken (VS), maar ik verwacht niet, dat er in totaal meer dan 340 levende naamdragers, dus afstammelingen van Johann Knöttner, uit Eger afkomstig, op de hele wereld zijn.

 

Behalve de belangrijke dingen van het leven, geboorten, huwlijken/samenwonen of overlijden, zijn we ook geďnteresseerd in de wijzigingen van uw adres, uw e-mailadres, enz. Wij hopen dat u het adres van onze stichting in uw bestand heeft staan en er aan denkt dat wij de bovenstaande feiten graag van u horen.

 

Zeist, 10 december 2008

Nico M. Knottnerus

naar boven

 
© Stichting Fam. Knot(t)nerus